Publication : Autres catégories

El Federalisme canadenc contemporani : fonaments, tradicions i institucions

El Federalisme canadenc contemporani : fonaments, tradicions i institucions

Alain-G. Gagnon (coord.)
Barcelona, Generalitat de Catalunya, Institut d’Estudis Autonòmics, 2007, 484 p.

Aquest llibre tracta de la realitat actual del federalisme canadenc des de la perspectiva del Quebec i dels quebequesos. La raó d’aquesta tria va més enllà de les justificacions ideològiques en què els autors fàcilment haurien pogut caure. De fet, com assenyala el director de l’obra, el professor Alain-G. Gagnon, la perspectiva del Quebec i des del Quebec sobre el funcionament i el dia a dia del federalisme canadenc no ha tingut la rellevància científica i política que es mereix, sinó tot el contrari : les perspectives imperants d’allò que és i d’allò que caracteritza el federalisme al Canadà es fonamenten en les pràctiques polítiques que s’impulsen des d’Ottawa. En aquest sentit, tant les anàlisis acadèmiques com les pràctiques polítiques del federalisme canadenc han tendit a oblidar i a negligir tant la voluntat política expressada des del Quebec envers la construcció d’un federalisme multinacional, com les conseqüències que aquesta voluntat política ha tingut en el desenvolupament i la caracterització del federalisme al Canadà.

El federalisme canadenc contemporani és, doncs, una obra adreçada a cobrir un buit acadèmic tot analitzant la contribució del Quebec i de l’existència del Quebec en la configuració del Canadà d’avui en dia. Aquesta contribució s’analitza a partir de quatre eixos que organitzen, així mateix, les diferents contribucions dels diversos autors : els fonaments i les tradicions del federalisme canadenc ; els trets que defineixen el seu tipus de federalisme ; la seva dimensió intergovernamental, i els reptes i les dificultats que implica la gestió de la diversitat en estats federals.