Publication : Autres catégories

Més enllà de la nació unificadora : al-legat en favor del federalisme multinacional

Més enllà de la nació unificadora : al-legat en favor del federalisme multinacional

Alain-G. Gagnon
Barcelona, Institut d’Estudis Autonòmics, 2008.

El federalisme constitueix un camí prometedor per a les democràcies liberals avançades ? Aquesta obra intenta respondre a aquesta qüestió en explorar el potencial que pot tenir el federalisme multinacional en països caracteritzats per la diversitat. D’aquesta manera, l’obra s’estructura en els següents capítols : Al primer capítol es fa una reflexió sobre el lloc de la memòria en la construcció de les nacions modernes, explorant d’una manera succinta les identitats catalana i la quebequesa. Al capítol dos analitza la qüestió federal des de l’angle dels valors normatius, establint que el federalisme asimètric permet reforçar l’exercici democràtic redistribuint els poders, encoratjant la participació dels ciutadans, aportant una major legitimitat al sistema polític i contribuint a encaixar les nacions minoritàries en les institucions. Al tercer capítol analitza el fenomen emergent de la multinació. Al capítol quart es fa la proposició de revitalitzar el federalisme de concertació. S’analitza l’evolució del federalisme canadenc des de la fundació del país el 1867, i se’n treuen ensenyaments dels diversos episodis que han conduït a importants tensions entre el Quebec i la resta del Canadà. Al capítol cinquè s’explica com el creixement del nacionalisme canadenc ha tingut repercussions directes en l’empobriment de les idees federals en el país, d’una banda, i d’una altra, com ha contribuït això a la mobilització sense precedents de la nació quebequesa al voltant de l’estat del Quebec. Al capítol sisè es teoritza la manera com els polítics pensen les relacions de poder. Finalment, es conclou amb la urgència d’actuar i de pensar la mutilació a fi que els postres contemporanis es trobin amb les eines adequades per donar desposta al repte més gran del nostre temps : el reconeixement de les comunitats minoritàries nacionals a l’interior dels grans conjunts polítics.